• Titulní stránka
 • Aktuality
 • duben 2022
 • Akt o digitálních službách: Komise vítá politickou dohodu ohledně pravidel zajišťujících bezpečné a odpovědné on-line prostředí

Akt o digitálních službách: Komise vítá politickou dohodu ohledně pravidel zajišťujících bezpečné a odpovědné on-line prostředí

Komise vítá rychlou politickou dohodu, jíž dnes dosáhly Evropský parlament a členské státy EU, ohledně návrhu aktu o digitálních službách, který předložila Komise v prosinci 2020. Akt o digitálních službách stanoví bezprecedentní nový standard odpovědnosti on-line platforem, pokud jde o nezákonný a škodlivý obsah. Poskytne lepší ochranu uživatelům internetu a jejich základním právům a vymezí jednotný soubor pravidel na vnitřním trhu, což pomůže menším platformám v rozvoji.

Ursula von der LeyenováPředsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „Dnešní dohoda o aktu o digitálních službách je historická, a to jak z hlediska rychlosti, tak podstaty. Akt o digitálních službách zmodernizuje základní pravidla pro všechny on-line služby v EU. Zajistí, aby on-line prostředí zůstalo bezpečným prostorem zajišťujícím svobodu projevu a příležitosti pro digitální podniky. Uvádí do praxe zásadu, podle níž to, co je nezákonné offline, by mělo být nezákonné i on-line. Čím větší je velikost on-line platforem, tím větší jsou jejich povinnosti. Dnešní dohoda, která doplňuje politickou dohodu ohledně aktu o digitálních trzích z minulého měsíce, vysílá jasný signál všem Evropanům, všem podnikům EU a našim mezinárodním protějškům.“

Výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestagerová dodala: „Díky aktu o digitálních službách pomáháme vytvořit bezpečné a odpovědné online prostředí. Platformy by měly být transparentní, pokud jde o jejich rozhodování o moderování obsahu, měly by předcházet tomu, aby se z nebezpečných dezinformací stal virál, a zabránit nabízení nebezpečných výrobků na tržištích. Dnešní dohodou zajišťujeme, aby platformy nesly odpovědnost za rizika, která jejich služby mohou představovat pro společnost a občany.“

 

 

Thierry BretonKomisař pro vnitřní trh Thierry Breton se dále vyjádřil takto: S aktem o digitálních službách končí doba, kdy se velké on-line platformy chovaly tak, jako by byly příliš velké na to, aby se zabývaly dopady, které jejich služby mohou mít. Akt o digitálních službách stanoví platformám jasné a harmonizované povinnosti, jež jsou úměrné jejich velikosti, dopadu a rizikům. Akt pověřuje Komisi dohledem nad rozsáhlými platformami, včetně možnosti ukládat účinné a odrazující sankce až do výše 6 % celosvětového obratu nebo v případě opakovaných závažných porušení dokonce zakázat činnost na jednotném trhu EU. Orgány EU spolupracovaly v rekordním čase, odhodlaně a s ambicí chránit naše občany on-line.“

Nový rámec pro digitální služby

Nový rámec zavedený aktem o digitálních službách je založen na evropských hodnotách, včetně dodržování lidských práv, svobody, demokracie, rovnosti a právního státu. Obnoví rovnováhu práv a povinností uživatelů, on-line zprostředkovatelů, včetně on-line platforem, jakož i rozsáhlých on-line platforem a veřejných orgánů.

Akt o digitálních službách obsahuje povinnosti náležité péče, jež se v celé EU vztahují na všechny digitální služby, které spojují spotřebitele se zbožím, službami nebo digitálním obsahem, včetně nových postupů pro rychlejší odstraňování nezákonného obsahu a komplexní ochrany základních práv uživatelů na internetu.

Do oblasti působnosti aktu o digitálních službách patří různé on-line zprostředkovatelské služby. Jejich povinnosti podle aktu o digitálních službách závisí na jejich úloze, velikosti a dopadu na on-line ekosystém. Mezi tyto on-line zprostředkovatelské služby patří:

 • zprostředkovatelské služby nabízející síťovou infrastrukturu: poskytovatelé přístupu k internetu, registrátoři doménových jmen;
 • hostingové služby, jako je cloud computing a webhosting;
 • rozsáhlé internetové vyhledávače s více než 10 % ze 450 milionů spotřebitelů v EU, a tudíž větší odpovědností za omezování šíření nezákonného obsahu on-line;
 • on-line platformy, které sdružují prodejce a spotřebitele, jako jsou on-line tržiště, obchody s aplikacemi, platformy ekonomiky sdílení a platformy sociálních médií;
 • rozsáhlé on-line platformy s dosahem více než 10 % ze 450 milionů spotřebitelů v EU, s nimiž jsou spojena specifická rizika v podobě šíření nezákonného obsahu a škodlivého vlivu na společnost.

Akt o digitálních službách konkrétně obsahuje:

 • opatření pro boj proti nezákonnému zboží, službám nebo obsahu on-line, např.:
  • mechanismus umožňující uživatelům tento obsah snadno označovat a platformám spolupracovat s tzv. „důvěryhodnými oznamovateli“;
  • nové povinnosti týkající se sledovatelnosti podnikatelských uživatelů na on-line tržištích;
 • nová opatření k posílení postavení uživatelů a občanské společnosti, včetně:
  • možnosti napadnout rozhodnutí platforem o moderování obsahu a domáhat se nápravy, a to buď prostřednictvím mechanismu mimosoudního řešení sporů, nebo soudní nápravy;
  • poskytování přístupu prověřeným výzkumným pracovníkům ke klíčovým údajům největších platforem a poskytování přístupu nevládním organizacím k veřejným údajům s cílem poskytnout lepší přehled o vývoji rizik na internetu;
  • opatření v oblasti transparentnosti pro on-line platformy týkající se různých otázek, včetně algoritmů používaných pro doporučování obsahu nebo produktů uživatelům;
 • opatření k posouzení a zmírnění rizik, např.:
  • povinnosti rozsáhlých platforem a rozsáhlých internetových vyhledávačů přijímat opatření založená na posouzení rizik s cílem zabránit zneužívání svých systémů a podrobovat se nezávislým auditům svých systémů řízení rizik;
  • mechanismy pro rychlé a účinné přizpůsobení se v reakci na krize s dopadem na veřejnou bezpečnost nebo veřejné zdraví;
  • nové záruky na ochranu nezletilých osob a omezení používání citlivých osobních údajů pro cílenou reklamu;
 • posílení dohledu a prosazování ze strany Komise, pokud jde o rozsáhlé on-line platformy. Rámec dohledu a prosazování rovněž potvrzuje důležitou úlohu nezávislých koordinátorů digitálních služeb a sboru pro digitální služby.

Další kroky

Politická dohoda dosažená Evropským parlamentem a Radou nyní podléhá formálnímu schválení oběma společnými normotvůrci. Jakmile bude nařízení o aktu o digitálních službách přijato, bude přímo použitelné v celé EU a použije se patnáct měsíců po vstupu v platnost nebo od 1. ledna 2024, podle toho, co nastane později. Pokud jde o rozsáhlé on-line platformy a rozsáhlé internetové vyhledávače, akt o digitálních službách se použije od dřívějšího data, tj. čtyři měsíce po jejich určení.

Souvislosti

Dne 15. prosince 2020 Komise předložila svůj návrh aktu o digitálních službách spolu s návrhem aktu o digitálních trzích, o němž Evropský parlament a Rada dosáhly politické dohody dne 22. března 2022. Aktualizovaný dokument s otázkami a odpověďmi je k dispozici zde. Politické dohody o těchto dvou návrzích společně zajistí bezpečné, otevřené a spravedlivé on-line prostředí v EU.

Další informace

Informační stránka o návrhu Komise týkajícím se aktu o digitálních službách

Akt o digitálních službách: otázky a odpovědi k návrhu Komise

Copyright © 2022     

Ochrana osobních údajů